LHBT-beleid van de gemeente Oldambt

 

Roze 50plus Oldambt heeft overleg met de gemeente over te organiseren activiteiten in de Regenboogweek.

De gemeente Oldambt zal - zoals aangekondigd in haar LHBT-beleidsnota 2017-2021 - een Klankbordgroep instellen. In deze Klankbordgroep zullen in ieder geval vertegenwoordigers van de LHBT-organisaties, organisaties voor welzijn, zorg, onderwijs en de politiek zitting hebben.

De Klankbordgroep bespreekt gemeentelijk beleid, doet voorstellen en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Contactpersoon van Roze 50plus Oldambt: Marjet Bos  | tel 0597 421281

 

Regenbooggids voor gemeenten

 

De Regenbooggids voor gemeenten - een publicatie van Movisie - brengt het beleid in beeld dat Nederlandse gemeenten voeren voor de verbetering van de positie van LHBTI-burgers. Gemeenten kunnen deze gids gebruiken om LHBTI-beleid te ontwikkelen en uit te voeren, of het bestaande diversiteits- of inclusiebeleid uit te breiden. 

10 jaar lokaal LHBTI-beleid heeft een aantal hoogtepunten gebracht. Naast het Regenboogstedenprogramma, is de diversiteit van LHBTI’s zichtbaarder geworden. Gemeenten, zorg- en welzijnsprofessionals weten nu dat het niet gaat om een homogene LHBTI-groep. Waar beleid en hulpverlening voorheen gericht waren op lesbische vrouwen en homoseksuele mannen alleen, is er nu ook aandacht voor andere groepen zoals biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Daarnaast spelen religieuze en culturele achtergrond meer een rol, zo ook leeftijd.

Sinds de vernieuwde Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet van kracht zijn, hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor zorg, welzijn en veiligheid van burgers. Uit divers onderzoek blijkt dat de positie van LHBTI's kwetsbaar kan zijn. Zo komen LHBTI’s in onderzoeken naar psychische gezondheid, eenzaamheid, suïcidegevoelens en werk en inkomen nog altijd slechter naar voren dan niet-LHBTI’s.

 

De Regenbooggids is hier te downloaden